Location

Room 204, NanoFab Center (E19), KAIST


Student Representative

Yunki Han

ykhan at mvlsi.kaist.ac.kr

042-351-9854