Location

Room 204, NanoFab Center (E19), KAIST


Student Representative

Kangkyu Park

kkpark at mvlsi.kaist.ac.kr

042-351-9855